• OVV '67 Huishoudelijk reglement

  Opmaak: jan 2012, secretariaat OVV'67 
  Huishoudelijk Reglement OVV’67 dd. jan 2012 
   
  Art 01 De vereniging heet Oosteindse Voetbalvereniging 1967 (O.V.V. ’67). De O.V.V kleuren zijn geel en zwart.
  O.V.V. ’67 is gevestigd te Oosteind, Looierijstraat 39, postcode 4909 BB. Telefoon kantine: 0162-431532.
   
  Art 02 Leden hebben rechten en plichten t.o.v. de vereniging. 
   
  Art 03 Leden zijn verplicht de contributie bij vooruitbetaling, minimaal per maand, te voldoen. Bij niet nakomen hiervan kan schorsing volgen.
  Nieuwe leden zijn per 1-
  11-1984 verplicht deel te nemen in het automatische incasso-systeem gedurende zijn/haar lidmaatschap. 
   
  Art 04 Zij, die als lid bedanken doen afstand van alle rechten en eigendommen van de vereniging.
  Bedanken is mogelijk als aan de financiële verplichtingen tot het einde 
  van het lopende verenigingsjaar is voldaan. 
   
  Art 05 Leden verplichten zich te onderwerpen aan de besluitvorming van de Algemene Vergadering. Zij verbinden zich aan goede uitvoering mee te werken. 
   
  Art 06 Moedwillige beschadigingen, diefstal of benadelen op enigerlei andere wijze van eigendommen van de vereniging of door haar in huis genomen goederen door leden, komen/komt voor rekening van de veroorzaker.
  Het bestuur bepaalt de 
  schade. Bij niet overeenkomen kan een expert worden geraadpleegd. 
   
  Art 07 Leden zijn verplicht verandering van zijn/haar adres schriftelijk mede te delen, uitsluitend aan het secretariaat. 
   
  Art 08 Ereleden hebben dezelfde rechten als leden, doch geen contributieverplichtingen. 
   
  Art 09 Leden hebben recht: 
  a) Van stemming. 
  b) Bezoeken van Algemene Vergaderingen. 
  c) Schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur. 
  d) Deelname aan oefeningen en wedstrijden, voor zover zij daadwerkelijk het voetbalspel beoefenen. 
  e) Vrij entree bij alle oefeningen en/of wedstrijden uitgeschreven door en op de terreinen van de vereniging, behalve wanneer deze betrekking heeft op een club uit het betaalde voetbal. 
   
  Art 10 Pupillen en junioren hebben dezelfde rechten als voornoemd in art. 9. Zij kunnen bestuurs- en/of commissiefuncties bekleden, wanneer zij 18 jaar zijn.
  Pupillen en 
   junioren hebben net als de overige leden 1 stem. 
   
  Art 11 Het bestuur is belast met uitlegging van dit reglement, naast andere bepalingen en regels. 
   
  Art 12 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige personen. Het aantal wordt vastgesteld door Algemene Vergaderingen. 
   
  Art 13 Het bestuur zorgt ervoor dat de leden het huishoudelijke reglement en verdere bepalingen naleven. 
   
  Art 14 De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt de orde van de dag vast. De vergadering heeft het recht hierin wijzigingen aan te brengen.
  De voorzitter heeft 
  het recht beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze opnieuw te openen als 1/3 van de aanwezige leden dit verlangt.
  De voorzitter is woordvoerder van het bestuur. Het 
  bestuur vertegenwoordigt de vereniging.